Monday 31 January 2022

Yoruba Number System | Yoruba Numerals

 The Yoruba counting system is a vigesimal or base-20 (base-score) numeral system. The vigesimal system (ogún: 'twenty'/'score') involves addition, subtraction and multiplication as can be seen in the tables below.
Oókàn (number 1) is a contraction of owó ọ̀kan 'one cowrie'; 2–10, 20, and 30 are analogous.
**  (number 10) is a contraction of lé ẹ̀wá 'and ten'.
*** Ẹ́ẹdógún (number 15) is a contraction of aárùndí(n)(l)ogún 'five less than twenty'.
> : Less than


NumberReadingMeaning
0ọ̀do   nil
1ení;
ọ̀kan
1
2èjì2
3ẹ̀ta3
4ẹ̀rin4
5àrún5
6ẹ̀fà6
7èje7
8ẹ̀jọ8
9ẹ̀sán9
10ẹ̀wá10
11ọ̀kanlá1 + 10
12èjìlá2 + 10
13ẹ̀tala3 + 10
14ẹ̀rinlá4 + 10
15ẹ́ẹdógún5 < 20
16ẹẹ́rìndílógún4 < 20
17eétàdílógún3 < 20
18éjìdílógún2 < 20
19oókàndílógún1 < 20
20ogún20
21ọ̀kanlelogún20 + 1
22èjìlelogún20 + 2
23ẹ̀talelogún20 + 3
24ẹ̀rinlelogún20 + 4
25ẹ́ẹdọ́gbọ̀n5 < 30
26ẹ̀rindílọ́gbọ̀n4 < 30
27ẹ̀tadílọ́gbọ̀n3 < 30
28èjìdílọ́gbọ̀n2 < 30
29oókàndílọ́gbọ̀n1 < 30
30ọgbọ̀n30
31ọ̀kanlelọgbọ̀n30 + 1
32èjìlelọgbọ̀n30 + 2
33ẹ̀talelọgbọ̀n30 + 3
34ẹ̀rinlelọgbọ̀n30 + 4
35aárùndílogójì5 < (20 × 2)
36ẹ̀rindílogójì4 < (20 × 2)
37ẹ̀tadílogójì3 < (20 × 2)
38èjìdílogójì2 < (20 × 2)
39ọ̀kandílogójì1 < (20 × 2)
40ogójì20 × 2
41ọ̀kanlelogójì(20 × 2) + 1
42èjìlelogójì(20 × 2) + 2
43ẹ̀talelogójì(20 × 2) + 3
44ẹ̀rinlelogójì(20 × 2) + 4
45aárùndíládọ́ta5 < 50
46ẹ̀rindíládọ́ta4 < 50
47ẹ̀tadíládọ́ta3 < 50
48èjìdíládọ́ta2 < 50
49ọ̀kandíládọ́ta1 < 50
50àádọ́ta50
51ọ̀kanleládọ́ta50 + 1
52èjìleládọ́ta50 + 2
53ẹ̀taleládọ́ta50 + 3
54ẹ̀rinleládọ́ta50 + 4
55aárùndílọgọ́ta5 < (20 × 3)
56ẹ̀rindílọgọ́ta4 < (20 × 3)
57ẹ̀tadílọgọ́ta3 < (20 × 3)
58èjìdílọgọ́ta2 < (20 × 3)
59ọ̀kandílọgọ́ta1 < (20 × 3)
60ọgọ́ta20 × 3
61ọ̀kanlelọgọ́ta(20 × 3) + 1
62èjìlelọgọ́ta(20 × 3) + 2
63ẹ̀talelọgọ́ta(20 × 3) + 3
64ẹ̀rinlelọgọ́ta(20 × 3) + 4
65aárùndíládọ́rin5 < 70
66ẹ̀rindíládọ́rin4 < 70
67ẹ̀tadíládọ́rin3 < 70
68èjìdíládọ́rin2 < 70
69ọ̀kandíládọ́rin1 < 70
70àádọ́rin70
71ọ̀kanleládọ́rin70 + 1
72èjìleládọ́rin70 + 2
73ẹ̀taleládọ́rin70 + 3
74ẹ̀rinleládọ́rin70 + 4
75aárùndílọgọ́rin5 < (20 × 4)
76ẹ̀rindílọgọ́rin4 < (20 × 4)
77ẹ̀tadílọgọ́rin3 < (20 × 4)
78èjìdílọgọ́rin2 < (20 × 4)
79ọ̀kandílọgọ́rin1 < (20 × 4)
80ọgọ́rin20 × 4
81ọ̀kanlelọgọ́rin(20 × 4) + 1
82èjìlelọgọ́rin(20 × 4) + 2
83ẹ̀talelọgọ́rin(20 × 4) + 3
84ẹ̀rinlelọgọ́rin(20 × 4) + 4
85aárùndíládọ́rùn5 < 90
86ẹ̀rindíládọ́rùn
4 < 90
87ẹ̀tadíládọ́rùn3 < 90
88èjìdíládọ́rùn2 < 90
89ọ̀kandíládọ́rùn1 < 90
90àádọ́rùn90
91ọ̀kanleládọ́rùn90 + 1
92èjìleládọ́rùn90 + 2
93ẹ̀taleládọ́rùn90 + 3
94ẹ̀rinleládọ́rùn90 + 4
95aárùndílọgọ́rùn5 < (20 × 5)
96ẹ̀rindílọgọ́rùn4 < (20 × 5)
97ẹ̀tadílọgọ́rùn3 < (20 × 5)
98èjìdílọgọ́rùn2 < (20 × 5)
99ọ̀kandílọgọ́rùn1< (20 × 5)
100ọgọ́rùn20 × 5


*** igbéo (200) is a contraction of igba owó 'a heap of cowries'.


NumberReadingMeaning
100ọgọ́rùn20 × 5
200igba; igbéo200
300ọ̀ọ́dúrún100 < 400
400irinwó400
500ọ̀ọ́dẹ́gbẹ̀ta;
ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta
100 < (200 × 3)
600ẹgbẹ̀ta200 x 3
700ọ̀ọ́dẹ́gbẹ̀rin; 
ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin
100 < (200 × 4)
800ẹgbẹ̀rin200 x 4
900ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún100 < (200 × 5)
1000ẹgbẹ̀rún200 x 5